ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. 

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. 

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

 

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme.

Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivostPopis
Google Analytics
(_ga)
Analytical, TrackingpersistentPoužívá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.
Youtube
(SID)
Performancepersistent

Tento web používá Google Analytics.
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

  

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

provozovatel: Sladovna Apartments s.r.o., IČO 09810081

kontaktní adresa - Wolkerova 1210/27, Olomouc

(+420) 725 131 133

info@aptsladovna.cz

 

V Olomouci dne 1.3.2020 

Zásady ochrany soukromí

Společnost SLADOVNA Apartments s.ro., Wolkerova 1210/27, 779 00 Olomouc, IČ: 09810081, DIČ CZ09810081 (dále jen také jako „SLADOVNA Apartments“) dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, kterou považuje za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí.

Jako správce Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme je a neseme odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních služeb a zavedení našich produktů a služeb, které si s námi sjednáváte. Osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

Za účelem provedení rezervace prostřednictvím našich webových stránek  nebo prostřednictvích jiných aplikací, např. Booking, Expedia, Hotely.cz nebo prostřednictvím emailů atd. zpracováváme osobní údaje, které jste nám v rámci rezervace poskytli, a to osobní údaje, které jste povinni vyplnit a bez nichž bychom nemohli rezervaci vůbec provést (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, telefonní číslo, e-mail, , datum příjezdu a datum odjezdu, číslo osobního dokladu, číslo cestovního dokladu a podobně.) Dále zpracováváme také osobní údaje vzniklé v průběhu ubytování, zejména daňové doklady a osobní údaje zaznamenané evidenční knize a domovní knize.

Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a dále osobní údaje získáváme od dalších správců či zpracovatelů (např.  od cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny s námi osobní údaje sdílet.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů

POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

V případě, že se na nás, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musíme zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete našim klientem nebo dodavatelem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, zákon č.
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu zákazníků), zákon č. 89/2012 Sb.,

 občanský zákoník, v platném znění, zákon  č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění, zákon č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění a zákon č.   565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění.

V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem údajů. Jinak našimi oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu; řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu či služeb nebo vyřešili Vaše požadavky, přání a stížnosti apod.; prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga; zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob
a majetku, testování změn softwaru a hardwaru; výzkum a vývoj produktů nebo služeb a analýz vývoje trhu,  zpracování analýz anonymizovaných dat pro historické, statistické a vědecké účely.

Vedení evidenční knihy

Při poskytování ubytovacích služeb platí podle zákona o místních poplatcích povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje pro účely vedení tzv. evidenční knihy, a to v rozsahu jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu.

Vedení domovní knihy

Při poskytování ubytovacích služeb cizincům platí podle zákona o pobytu cizinců povinnost uchovávat osobní údaje vedené v tzv. domovní knize, a to v rozsahu jméno a příjmení cizince, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, popř. č. víza, počátek a konec ubytování.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Sladovna Apartments s.r.o., nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto případě bude projednán i právní základ zpracování takových osobních údajů.

KAMEROVÝ SYSTÉM

V ubytovacím prostoru v části před vstupem ve 2. patře (1.NP) a v části uprostřed chodby jsou z bezpečnostních důvodů rozmístěny 2 kamery se záznamem. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na ochraně našeho majetku, ochraně majetku našich klientů, ochraně života a zdraví zaměstnanců, případně našich klientů. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 30 (třiceti) dnů ode dne jejich pořízení. V případě zachycení incidentu jsou příslušné záznamy uchovávány po nezbytně nutnou dobu.

Situační plánek umístění kamer: červeně vyznačené šipky viz. níže

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SLADOVNA Apartments může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

·       orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;

·       obci pro účely zaplacení zákonných poplatků,

·       účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;

·       v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;

·       poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;

·       poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;

·       dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb
a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů SLADOVNA Apartments

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

 Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a SLADOVNA Apartments, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem SLADOVNA Apartments. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování, popř. nevyvstane zatím nepředpokládaný oprávněný zájem společnosti SLADOVNA Apartments.

 

V případě neuskutečnění pobytu nejsou osobní údaje poskytnuté nám v rámci rezervace dále uchovávány a dochází k jejich výmazu nejpozději do 5 pracovních dnů.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Jakožto subjekt údajů máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování Vašich osobních údajů.

 Náleží vám:

·       právo na přístup k osobním údajům - máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás SLADOVNA Apartments zpracovává;

·       právo na opravu osobních údajů - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat
o jejich aktualizaci či doplnění́;

·       právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

·       právo na omezení zpracování osobních údajů - máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi SLADOVNA Apartments poskytnuty (např. v souvislosti
s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy;

·       právo na přenositelnost osobních údajů - v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, se kterým SLADOVNA Apartments pracuje;

·       Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;

·       právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné;

·       právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však
v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit Vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.