Ubytovací řád

K okamžitému ukončení pobytu ze strany pronajímatele může dojít při hrubém porušení ubytovacího řádu, překročení povoleného počtu ubytovacích osob či při vandalismu. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout ubytování problémovému hostovi na základě předchozí zkušenosti.

 

Ubytovací řád:

1.      Ubytované osoby jsou povinny se řídit ubytovacím řádem a vyvěšenými protipožárními směrnicemi.

2.      Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se prokáže potvrzením rezervace, vyplní všechny požadované údaje a provede online check-in. Pokud host u online check-inu neuvede platné údaje dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je SLADOVNA Apartments oprávněna ubytování hosta odmítnout s ohledem na zákon o místních poplatcích pro české občany 565/1990 a na zákon o pobytu cizinců na území ČR 326/1999 Sb.

3.      Úhradu za ubytování je host povinen provést před příjezdem online platbou nebo předem převodem na účet dle platného ceníku, popřípadě dle platné smlouvy nebo potvrzené objednávky.

4.      Osoba mladší 18 let se může ubytovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5.      Check-in je od 15 hod.

6.      Check-out je do 10 hod., jinak bude účtována další noc.

7.      22.00 hod. - 6.00 hod. je nutné dodržovat noční klid. Za rušení nočního klidu je pokuta 3000 CZK.

8.      Úklid apartmánů se provádí vždy po odjezdu hosta a pak při pobytu delším, než 6 dnů, to znamená sedmý den.

9.      Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán, než ten, ve kterém byl ubytován.

10.   Využívání areálu během pobytu je na vlastní zodpovědnost klienta.

11.   Všichni hosté musí dbát o pořádek, čistotu a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z budovy či jakkoli zasahovat do elektrické sítě či jiné instalace.

12.   Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedocházelo k poškození budovy a jejího vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.

13.   Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu.

14.   Cenné věci a větší finanční obnosy si ubytovaný nosí sebou. SLADOVNA Apartments nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku hosta.

15.   V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5000 CZK.

16.   Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zavřít dveře apartmánu.

17.   V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor SLADOVNA Apartments je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

18.   Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit koordinátorovi apartmánů.

19.   Pronajímatel budovy neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.

20.   V objektu a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče vyjma těch, které slouží k osobní hygieně (tj. holící strojek, vysoušeč vlasů apod.) a nízko-příkonových spotřebičů (tj. notebook, el. nabíječka).

21.   Hostům je přísně zakázáno v ubytovacím zařízení nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich použití. Nesmí se držet, přechovávat nebo vyrábět psychotropní látky (pokud se nejedná o léky předepsané lékařem). Nesmí se manipulovat s otevřeným ohněm.

22.   Psi a ostatní zvířata mohou být v apartmánech ubytována pouze po předchozím schválení koordinátora apartmánů. Cena se účtuje dle platného ceníku a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete.

23.   Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a znečišťovat okolí apartmánů.

24.   Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů dle platných předpisů.

25.   Při zranění je možno použít lékárničku, která je umístěna na chodbě.

26.   V případě, že host způsobí svým neopatrným chováním spuštění požárního poplachu, bude mu po předložení výpisu požární stanice naúčtována náhrada v plné výši.

27.   Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.

28.   Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, májí apartmány právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.